به خاطرت از شهری سفر کردم که تمام خاطرات جوانیم را در خود جای داده بود!به خیالم به

دنبال جرعه ای آرامش بودم.

اما........

غافل ازینکه این آرامش,آرامش قبل از طوفان بود...!!!