سکوت که کردی تمام حرف های دلت را فهمیدم...!

نمی دانم سکوت تو پر از غوغا بود یا من شنونده ی خوبی بودم...!!؟؟