لبخند که می زدی انگار دیگه هیچی از این دنیا نمی خواستم,غافل از اینکه لبخندت لبخند

خداحافظی بود و نیشخند به سادگی و کودکی من...!!!