شاید شایدهنوزم فکر کنی که چشمهایم

                                   به دنبال توست! 

                                              اما من............!

                                           چند ماهی ست که کور  شده ام!!1