درست رو به روی هم نشسته ایم!

    مثل دو غریبه...

    انگار هیچ کداممان نمی خواهیم به رویمان بیاوریم که

     زمانی  آشنای خاطرات یکدیگر بودیم،همدیگر را

      می شناختیم،می پرستیدیم....

     درست رو به روی هم نشسته ایم،با لبخندی تلخ،شاید از

      روی اجبار وشاید هم در حسرت خاطرات گذشته!

                            آری....!

       این است رسم بی وفایی!

      به همین سادگی...به همین بد مزه گی....!!!