کاش قصّه ی رفتنت هم

                                             مانند قصّه ی

                                                        ماندنت

                                                                کوتاه بود...!