من و خاطراتم آنقدر  برایت کوچک بودیم که ........

                                                          زیرپاهایت له شدیم!