مرا به گرمای عشقی فرا خواندی

                                               که

                         از سرمایش تمام وجودم خشک شد!