نبودنت سیلی محکمی بر گونه هایم بود که

                                  برای همیشه برق عشق را

                                            از سرم پراند...!