مهربانم،کمی آرام تر عشقم را لگدمال کن

                                      آخر دلم شکسته است

                               می ترسم پاهایت زخمی شود....!