عشق را با دفتر مشق هایش اشتباه گرفته بود...

هر روز نقطه سر خط .