میدانی چیست؟

برایم همانند عدد صفر شده ای!

زمانیکه در گوشه ای ایستاده ای و دیگران در برابرت صف کشیده اند

برایم هیچ ارزشی نداری!

اما....

اما زمانیکه تو را مکرر در برابر خویش میبینم،هرلحظه با ارزش تر

میشوی...!

       00000!    فرق است میان این دو   !!!!! 0