باز هم دروغ گفتی...

از همان دروغ های شاخ دار همیشگی...

و باز هم دماغت به شاخ هایم گیر کرد پینوکیوی من....