خاطرات تو هر روز سنگ سارم می کنند

             و من نمیدانم چرا هر روز دفتر خاطراتم را از نو می خوانم؟؟!!