هر روز می خواهم عشقت را به دست فراموشی بسپارم

               اما هر بار،تو را در میان شلوغی هم همه هایم رها می سازد

                         و باز من می مانم و عشق گم شده ام...!!!

                        چه رفیق نیمه راهی ست این فراموشی....