امروز قلک دلم نا خودآگاه شکست

انگار که از هجوم غم های هر روزه ام لبریز شده بود...

و حال ....

من مانده ام و سرمایه ی دل شکسته ام که یک دنیا غم واندوه اس