چشم درچشم من دوختی....

خودت هم نمی دانستی که چرا دوستم داری!

اما من خوب می دانستم که بچه ها همیشه عروسک های تازه شان را

دوست دارند.....