آزارم میدهد این محبت های بی حدومرز و دروغ!!!

عزیزم های از روی عادت،برایت بمیرم های هر روزه و الکی.....!!!

و عذابم می دهد نبودن تمام این آزارها......!!!