منو این همه خوش شانسی محاله محاله...

مهندس شدن من مثه خواب و خیاله خیاله...

لا لا لای لای لااااااااااااایخیال باطل

سلاااااام بر دوستان گرااااام...

حالمان بهتر ازین نمی شود که نمی شود...نیشخند

گفته بودیم مشروط  می شویم که نشدیماز خود راضی

اما....

2عدد از مهم ترین درس هایمان را افتادیمگریه

1عدد از درس هایمان را هم 18 زدیم و در حال کف زدن برای خود بودیم کهتشویقیول

مدیر گروهمان گفت:

خاک برسرت واسه چی این درسو برداشتی آخه واست تطبیق می زدم.آخه بزنم تو

سرت دختره ی خنگ...!حالا مجبوری بقیه درسارو برداری....کلافه

ما را بگو انگار که آب یخی برسرمان ریخته باشند هوس مرگ زودرس کردیم برای

خودمانوقت تمامتعجب

انا لله و انا علیه راجعون...ناراحت

فاتحه...صلوات(خو این وسطشو بلد نبودم دیگه هر دفم نمی فهمم چی میگن)سوال

خلاصه ما مانده ایم و 1 نمره ی 18 به درد نخور و 2درس افتاده ی به درد بخور...متفکر

ولی خودمانیم به خود افتخار می کنیم که تا بحال مشروط نشده ایم...عینکاز خود راضی

ناسلامتی برای خودمان مهندسی هستیم هاااا.....نیشخندخجالتاز خود راضی