بیدار بیدارم اما چشمان پر خوابم مدام کابوس نبودن هایت را می بیند...!