آنقدر پوچ شده ام که حتی،دیگر چیزی برای

                                                          نوشتن هم ندارم...!