چقدر خوشحال خوشحالم....

چقدر چشمام پره نازه.... مژه

مگه........!

هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا....

بلید بگم روزای قشنگی داشتم...

اول اینکه یکی از درسام پاس شد

دوم اینکه مقالمون تو ایران سوم شد

سوم اینکه امروز روز مهندسه...

چهارم اینکه امروز عروسی دعوتیم...

پنجم اینکه دوستای خیلی خوبی دارم...

شیشم اینکه بازم 1جای دیگه عروسی دعوت دارم...

و هفتمو دیگه بهتووون نمیگم چوووووووووووووووووون.............

هنوز نمیدونمنیشخند