کاش می دانستی راز دل شکسته ام را...

تا مدام افسانه ی دوری و دوستی را بهانه رفتنت نکنی...!