نمیدونم چرا آدما انقدر عجیبن؟

هر آدمی 1000تا شخصیت داره

انگار دیگه به هیشکی نمیشه اعتماد کردو تکیه کرد

بعضی وقتا به قدیمیا حسودیم میشه

همدیگرو ندیده نشناخته با هم ازدواج میکردن اما تا اخرش با هم بودن

ولی الان چی؟؟؟

خدا جونم دلم به هیچ کس و هیچ چیز خوش نیست

دلم بدجور شاکی شده ازین دنیای کوچیکه به ظاهر بزرگت...

حرف دلم از تنها گذاشتن آدما نیس

انقدر همه همدیگرو تنها گذاشتن و پشت همو خالی کردن که خز شده

دیگه این کارا...

حرف دلم از چند رویی آدمای روی زمینته...

ازینکه هیشکی نمیتونه خودش باشه اگه باشه دیگه خودش,خودش

نیست...

دوست داااااااارم خدا جونم چون فقط فقط تورو دارم

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز

                                               میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم