دستامو که گرفتی تو چشات زل زدمو گفتم که دیگه هیچی از دنیا نمی خوام...!

باورم نمیشد...

دستاتو که گرفتم تو چشام زل زدی و گفتی که اسارت رو دوست نداری!!!؟؟؟