مدام چکه میکند این چشم های لعنتی

و تو...

باز هم مثل همیشه تعمیرشان نمیکنی!!!