انقدر بدم میاد شب که خوابیدی این پشه ها میان سمجت میشن ول نمیکنن...

بی ...من نمیدونم چطوری انقدر توانایی دارن که از زیر پتو ام نیشت میزنن...کلافه

هزار تا پنجره باز کنی نمیرن بیرون ولی کافیه گوشه ی توری پنجره اتاقت سوراخ شده

باشه

همچین با تبحر میان تو اتاق که باورت نمیشه...تعجب

لعنت به این دنیااااا...

چه ربطی داشت اصلا اینی که گفتم؟؟؟؟؟متفکر

دیدم همه میگن منم گفتم دیکه...