بخدا خسته شدم از بس سر کلاسای ظهر چشم تو چشم استاد با پروویی تمام خوابم

برد از همه بیشترم سر معادلات که 3ساعته...

تازه خجالت که هیچی اعتراضم میکنم که بسه خوابمون میاد

یعنی یه همچین دانشجو همش در راه علم کسب کنی ام من...

اینجاس که باید بهم بگن

فتبارک ا... احسن الخالقیناز خود راضی