زمونه عوض شده...

انگار هرچی بیشتر هیچی نداشته باشی اعتماد بنفستم میره بالاتر!!!!

مثه بازی گل یا پوچ

طرف پوچ پوچه ها ولی توهم میزنه که گله...