انقدر حس بدی دارم که حتی خودمم از خودم بدم میاد.همینافسوس