دستهایت را زیر تنهاییم ستون کن که من از آوارگی بی تو می ترسم....