چه زیبا رویایم را برایم ساختی...!!!

رویایی از زمین تا به آسمان...

همراه با دوستت دارم های متعدد!

به خودم که آمدم من در پله ی اول مانده بودم  و عاشقانه به تو که تا آسمانها

بالا رفته بودی می نگریستم!

آنقدر بالا که محو شدی و دیگر ندیدمت...

حالا من اینجا مانده ام با رویایی از زمین تا به آسمان...

با تو،اما بدون تو...!!!!!