خدایا...!یا خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو!

اینجای زندگی دلم خیلی گرفته...!افسوس