بخدا اینا 1کاری میکنن که آدم همه ایران و ایرانی بودنو میخواذ بزاره کنار...

عزیزای من نکنید این کاراروووو

بابا اذیت نکنید ملتو ...

خو همین کارارو میکنید که همه رو دین زده عاشق هرجایی جز ایران می کنید دیگه...

همه چی قطع.همه چی پارازیت.همه چی گرون.همه عصبی...

وااای که چقدر کفری م الاااان خدااااا....

اه... اینم شد زندگی آخه...؟؟؟؟؟

آره...؟؟؟