امروز 3شنبه.30خرداد1391

امتحان دارم با 1کوه جزوه که پراز علامت سواله...

خودمم شبیه 1علامت سوال بزرگم...

ذهنم درگیره.مغز نداشتم خستس.حس درس خوندن ندارم.

2تا پروژه جدید و سنگین دارم...

و هزار تا مشکل دیگه...

دلم آرامش میخواد.1کمی تفریح.1کوچولو خنده.اگه 1گونی پراز

پولم بهم بدن ممنون میشم...

همیشه موقع امتحانات بسی دلمان میگیرد و اندوهناک میشویم

چرا که در طول ترم خبرمان درس نمیخوانیم...

اما این نیز بگذرد...