و من امروز هزار بار بزرگ تر از دیروز شده ام...

و به همان اندازه قلب بزرگم,هزار بار کوچنتر از حتی

همین امروز شده است...!!!افسوس