نمیدونم تقصیر منه که دنیام اینطوریه یا تقصیر دنیاس که من اینطوری ام؟؟؟؟متفکر