و من چه زود شب شده ام...!

و می دانم....

تا نباشی صبح نمیشوم....!!!