وارد دنیای جدیدی شده ام که بسیاری از مختصات آن برایم نا آشناست...!!

چندوقتیست  جوهر قلمم خشک شده...!