دلم تنگ شده

دلتنگ روزهایی که عاشقانه روزی هزار بار به اینجا می آمدم و اما اکنون....