دو روز مانده به جدایی

شاید میدانستم که می خواهی بروی وگرنه سرودن این شعر برای چه بود...!!!1؟؟؟

                                سکوت لحظه هایم پر از غوغاست و  تو  هیچ نمیدانی

                              شایدبرای همین است که مدام آوازسرمیدهی که نمی مانی

                                 داستان هایی که مردم از تو می گویند چیست....؟؟؟؟؟

                                 گاهی به فکر میروم نکند در دلت آمده ام به مهمانی؟؟؟

                               در چشم من منشین در کنار دیگران و عاشقانه نبوس...

                                لبی را که می دانی تا همیشه در کنارش نمی مانی...

                                 تمام مردم  جهان گر چشمشان به ظاهر توست...

                                 نگاه من به دل پاک توست که میگویی پشیمانی...

                                  ای آنکه دست برسر من میکشی و میبوسی مرا

                                 یک لحظه تنگ در آغوشم بگیر و بگو که می مانی

                                گر لحظه ای مرا به چشم کشته ی عشقت نظرکنی

                               هر لحظه اشکم نمیریزی ,برایم غزل جدایی نمیخوانی

                                         بمان که آمدنت بهار دوباره ی من شد

                                        که در نبودت می روم به خواب زمستانی

                  

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 10 بازدید